זכר למחצית השקל

"באחד באדר משמיעין על השקלים"
בזמן בית המקדש כל ישראל נתנו "מחצית השקל" בחודש אדר לעבודת בית המקדש וזה היה מכפר בעדם.
כיום נהוג לתת "זכר למחצית השקל" לבתי מדרשות המגדלים תלמידי חכמים.

בכוללים של מוסדותינו שוקדים על התורה אברכים תלמידי חכמים בכל מקצועות התורה והחזקתם מידי חודש מתאפשרת רק בזכות השתתפותכם המבורכת.

היו שותפים בהחזקת התורה ותזכו להתברך בכל מילי דמיטב ולהשתתף בקיום צוואתו של הבאבא סאלי זיע"א להקים מוסדות תורה על שמו